Ouderschapsplan

Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan en jullie samen minderjarige kinderen hebben moet je een ouderschapsplan opstellen. Dat is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders én voor ouders die samenwonen en het gezamenlijk gezag hebben over hun kinderen. In het ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen.

In het ouderschapsplan moet in ieder geval worden opgenomen:

  • hoe jullie de zorg- en opvoedingstaken verdelen;
  • hoe jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze en medische zaken;
  • hoe jullie samen voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie kinderen (kinderalimentatie).

Daarnaast kan het verstandig zijn om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Gedacht kan worden aan bepaalde normen en waarden die jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding, praktische regels over bij voorbeeld bedtijden, uitgaan en huiswerk, maar ook afspraken over het contact met eventuele nieuwe partners in de toekomst of met de wederzijdse families.

De inhoud van een ouderschapsplan is maatwerk: sommige ouders hebben genoeg aan globale afspraken (of hebben eigenlijk geen ouderschapsplan nodig omdat ze nog goed met elkaar kunnen overleggen over hun kinderen, maar het is nu eenmaal verplicht), andere ouders vinden het juist prettig of noodzakelijk om de afspraken rondom hun kinderen zo gedetailleerd en uitgebreid mogelijk vast te leggen. Het ene is niet beter dan het andere. Het gaat er om dat jullie, als ouders, na de scheiding uit de voeten kunt met het ouderschapsplan. In een scheidingstraject bespreek ik dat met jullie.

De wet schrijft voor dat ouders hun kinderen bij de totstandkoming van het ouderschapsplan moeten betrekken. Het is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen op welke wijze dat moet gebeuren. Hele jonge kinderen kunnen daar vaak nog niet zoveel over zeggen, maar naarmate kinderen ouder worden hebben ze daar meer hun eigen ideeën en mening over. Uiteraard is het niet de bedoeling dat kinderen moeten kiezen tussen hun ouders en daarmee in een loyaliteitsconflict worden gebracht.

Als je het moeilijk vindt om hier met je kinderen over te praten kan ik dat ook doen. Ik heb daar trainingen voor gevolgd en heb daarin inmiddels ook de nodige jaren ervaring. Is er verdergaande specialistische hulp voor jullie kinderen nodig rondom de (verwerking van) de scheiding, dan kan ik jullie verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners met wie ik samenwerk.

Kinderen ontwikkelen zich en situaties veranderen. Daarom kan het nodig zijn dat een ouderschapsplan zo nu en dan aangepast wordt. Het is handig om in het ouderschapsplan af te spreken dat jullie dit jaarlijks (of zoveel vaker als wenselijk of nodig is) met elkaar evalueren. Je kunt eventuele aanpassingen dan zelf vastleggen. Mocht je er samen niet uit komen, dan kan ik jullie helpen.