Mentorschap, bewind en curatele

Lijdt uw dierbare aan de ziekte van Alzheimer of dementie? Of heeft hij / zij een verstandelijke beperking, een verslaving of een ernstig psychiatrisch probleem? Dan wilt u natuurlijk voorkomen dat anderen daarvan misbruik kunnen maken. De wet heeft daarvoor verschillende mogelijkheden in het leven geroepen, namelijk: curatele, bewind of mentorschap. Ik kan u hierover adviseren.

Wanneer iemand zijn / haar  persoonlijke of financiële zaken niet meer goed zelf kan regelen, dan kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt dan belangrijke beslissingen voor de betrokkene, zodat hij of zij wordt beschermd tegen zichzelf of tegen kwaadwillende derden.

  • Curatele

Curatele is de meest vérstrekkende vorm van meerderjarigenbescherming en is bedoeld voor mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verpleging, behandeling, verzorging en de begeleiding van de betrokkene. Het is een ingrijpende maatregel. Iemand die onder curatele staat, is namelijk handelingsonbekwaam. Hij / zij kan zonder toestemming van de curator geen onaantastbare rechtshandelingen meer verrichten. Koopt hij / zij bijvoorbeeld een huis, dan kan de curator de koop ongedaan maken.

  • Bewind

Bewind is bedoeld voor meerderjarigen die hun financiële zaken niet goed zelf kunnen regelen, bijvoorbeeld door een geestelijke stoornis of door een verslaving. Ook personen die in de problemen (dreigen te) komen door verkwisting of schulden kunnen onder bewind worden gesteld. Een bewind kan alle bezittingen en financiën betreffen, maar ook slechts bepaalde bezittingen of bankrekeningen van de betrokkene. De bewindvoerder neemt alle beslissingen over die goederen en houdt financiële administratie bij. Personen die onder bewind staan zijn nog wel handelingsbekwaam, maar kunnen desondanks niet meer vrij over de betreffende goederen beschikken. Doen zij dat toch, dan kunnen die handelingen in bepaalde gevallen worden teruggedraaid.

  • Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor meerderjarigen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.

Een curatele, bewind of mentorschap moet bij de kantonrechter worden aangevraagd. De navolgende personen kunnen dat doen:

  • de partner van de betrokkene;
  • bepaalde familieleden van de betrokkene, zoals ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten;
  • een voogd, als de betrokkene minderjarig is en onder gezag van een voogd staat; en
  • de officier van justitie (wanneer er geen anderen zijn die een curatele, bewind of mentorschap kunnen of willen aanvragen).

Afhankelijk van de betreffende maatregel, kunnen soms ook andere personen of instanties de aanvraag doen.

Zowel familieleden als professionele instanties kunnen tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd.

  • Waarom zou u een advocaat inschakelen?

Voor de aanvraag van een curatele, bewind of mentorschap hoeft u geen advocaat in te schakelen. U kunt de aanvraag zelf bij de kantonrechter indienen. Toch kan het verstandig zijn de deskundige bijstand van een advocaat in te roepen, vooral wanneer er tegengestelde belangen of conflicten binnen de familie spelen. Er is bij voorbeeld een nicht die de financiële belangen van uw vader behartigt en die zich tegen een bewind of curatele verzet; of een aardige buurvrouw van uw moeder die de pinpas heeft (zo handig voor de boodschappen…), maar ondertussen de familie graag zoveel mogelijk buiten de deur houdt. Of er zijn diverse betrokkenen die het niet eens kunnen worden over de persoon van de te benoemen curator, bewindvoerder of mentor. In dergelijke gevallen komt de kantonrechter soms voor lastige beslissingen te staan en dan is het van belang dat uw argumenten zo goed mogelijk voor het voetlicht worden gebracht. Verder kan een advocaat u behulpzaam zijn bij het onderzoek naar eventueel al aangerichte schade door bij voorbeeld de goedwillende neef of de aardige buurvrouw en de mogelijkheden tot vergoeding van die schade.

Ik ben ervaren in het voeren van procedures over curatele, bewind en mentorschap. Wanneer u hier meer informatie over wenst, neemt u dan vooral contact met mij op.