Personen- en Familierecht

Mijn werkzaamheden in het familierecht bestaan voor een groot deel uit (echt)scheidingen en de daarmee samenhangende problematiek van zorgregelingen, gezag, co-ouderschap, kinderalimentatie, partneralimentatie, pensioenverevening en verdeling van de huwelijksgemeenschap c.q. afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Daarnaast behandel ik zaken op het gebied van erfrecht, afstamming, adoptie, naamswijziging, curatele, onderbewindstelling, mentorschap, ontbinding geregistreerd partnerschap, verbreking van de samenleving, afwikkeling van het samenlevingscontract en premarital mediation.

Het familierecht is een rechtsgebied met vaak ingewikkelde juridische en fiscale maar ook emotionele aspecten. Het is een terrein dat voortdurend in beweging is door ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie. Dit stelt eisen aan de bekwaamheden en vaardigheden van een advocaat/mediator. Op mij rust de taak om tactvol en respectvol met emoties om te gaan, zonder daarbij de zakelijke belangen uit het oog te verliezen. Dat maakt het personen- en familierecht voor mij een uitermate boeiend vakgebied.

Ik begeleid vaak ondernemers bij hun scheidingen en werk dan veelal samen met accountants en fiscalisten. Ook werk ik, waar nodig of gewenst, samen met een orthopedagoog of psycholoog.

Mediation

Steeds vaker wordt in het familierecht de voorkeur gegeven aan mediation (bemiddeling) boven de gang naar de rechter. Bij mediation streef je er naar zelf tot een oplossing van de problemen en geschillen te komen, waarbij ik als onafhankelijke gespreksleider en procesbegeleider optreed en je ten aanzien van de juridische aspecten op neutrale en onpartijdige wijze informeer.

Met mediation worden de verhoudingen – anders dan in een traditionele echtscheidingsprocedure – niet verder op scherp gesteld. Door oog te hebben voor de emotionele aspecten van een echtscheiding en door conflicten en meningsverschillen bespreekbaar te maken, wordt de communicatie tussen de partners juist verbeterd. Daarmee ontstaat er ook ruimte om afspraken te maken over de juridische en zakelijke aspecten van de scheiding. Het mooie van mediation is dat daarbij naar op maat gesneden en duurzame oplossingen kan worden toegewerkt, waarbij mensen vaak zelf met creatieve oplossingen komen.

Collaborative Divorce / Overlegscheiding

Collaborative Divorce ofwel Overlegscheiding is een andere, voor Nederland betrekkelijk nieuwe, manier van scheiden. In teamverband wordt gewerkt aan de totstandkoming van afspraken over de gevolgen van de scheiding. De beide partners hebben ieder een eigen advocaat. Naast de partners en hun advocaten maakt een coach deel uit van het team en zo nodig ook een financieel deskundige en/of een kinderdeskundige. Gezamenlijk helpen de deskundigen je alle zaken die bij een echtscheiding komen kijken af te wikkelen en nieuwe doelen voor de toekomst uit te stippelen. In een Collaborative Divorce wordt gewerkt vanuit een coöperatief perspectief, in plaats van een competitief perspectief.

Het model van de overlegscheiding is gebaseerd op drie peilers: De afspraak dat de rechter niet wordt ingeschakeld, een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie door beide partners en een oplossing waarbij ouders en kinderen de hoogste prioriteit hebben. Wederzijds respect vormt de grondslag van de overlegscheiding.

Alle voordelen van mediation gelden ook voor collaborative divorce. Mediation is echter niet altijd mogelijk. Collaborative Divorce kan vooral de aangewezen weg zijn als er geen evenwicht in kennis, macht of emoties bestaat tussen de partners. De cliënten en hun advocaten vormen het basisteam. De advocaten behartigen primair het belang van hun cliënt en zien er op toe dat het proces van beide kanten eerlijk en constructief verloopt.

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP). Advocaten en andere deskundigen die volgens het model van deze vereniging werken hebben daarvoor speciale trainingen gevolgd. Vanuit de vereniging worden er regelmatig trainingen en cursussen voor de leden georganiseerd om kennis up-to-date te houden en vaardigheden verder aan te scherpen. Een aantal Brabantse leden van deze vereniging, waaronder ikzelf, hebben zich georganiseerd in het Collaborative Practice Center. Tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten wisselen we ervaringen uit en delen we onze vakinhoudelijke kennis.

Premarital mediation

Een voorwaarde voor een gelukkig huwelijk of een duurzame samenwoonrelatie is dat het daaraan ten grondslag liggende contract naadloos aansluit bij de wensen van de geliefden. Dat kan worden bereikt door mediation in te zetten bij de totstandkoming van “leefcontracten” zoals huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten. In Nederland wordt doorgaans veel meer nagedacht over de uitgang van de relatie dan over de ingang daarvan. Er is echter een verandering zichtbaar. Veel problemen kunnen voorkomen worden als partners bij aanvang van hun samenleving goed nadenken hoe zij hun toekomstige zaken financieel en anderszins geregeld willen zien, zowel tijdens de relatie als in de situatie waarin deze onverhoopt spaak mocht lopen. Daar komt gelukkig steeds meer aandacht voor. Ik kan je hierin begeleiden door in een mediationtraject samen met jullie te inventariseren hoe jullie je je (financiële) toekomst voorstellen, waarna ik voor jullie huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract kan opstellen.