Erfrecht

Na het overlijden van een dierbare worden de nabestaanden – op een moment dat hun hoofd daar vaak helemaal niet naar staat –  geconfronteerd met tal van zaken die geregeld moeten worden, waar zij vaak geen of weinig ervaring mee hebben.  Onvermijdelijk worden zij geconfronteerd met het erfrecht. Ineens is de nabestaande erfgenaam of legataris, soms zelfs zonder hij of zij dit wist. Het omgekeerde doet zich ook voor: de nabestaande had verwacht erfgenaam te zijn, maar dit blijkt niet het geval te zijn.

Conflicten over erfenissen komen veel voor, zeker wanneer er wat te verdelen valt. Soms waren de verhoudingen in de familie al verstoord of was er al sprake van diepgewortelde onvrede. Soms waren de verhoudingen goed en dachten de  betrokkenen tevoren dat een ruzie over de erfenis hen nooit zou overkomen.

In de afgelopen jaren is het aantal gerechtelijke procedures over erfenissen enorm toegenomen. Enerzijds is dit een gevolg van het feit dat de oudere generatie van nu meer vermogen heeft opgebouwd dan vroegere generaties. Anderzijds is het een gevolg van de forse stijging van het aantal samengestelde gezinnen in Nederland.

Na een overlijden leven er bij de nabestaanden vaak allerlei vragen over de erfenis zoals:

 • Moet ik de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen?
 • Heb ik toch rechten wanneer mijn vader/moeder mij onterfd heeft?
 • In welke gevallen kan ik aanspraak maken op de legitieme? Wanneer is dat verstandig?
 • Hoe werkt de wettelijke verdeling?
 • Hoe wordt mijn aandeel in de nalatenschap vastgesteld?
 • Wanneer moet vereffening van de nalatenschap plaatsvinden? Hoe werkt vereffening?
 • Hoe moet het testament worden uitgelegd als de bewoordingen niet duidelijk zijn of de omstandigheden na het maken van het testament gewijzigd zijn?
 • Wat kan ik ondernemen als het testament is opgesteld door iemand die op dat moment niet wilsbekwaam was en dus de gevolgen ervan niet meer kon overzien?
 • Wat kan ik doen als iemand vóór het overlijden het beheer had over de bankrekening van de overledene en daaraan geld heeft onttrokken dat niet aan de overledene ten goede is gekomen?
 • Zijn schenkingen die de erflater bij leven heeft gedaan nog van belang bij de afwikkeling van de erfenis?
 • Ik heb een erfenis ontvangen met daaraan gekoppeld een last waaraan ik in redelijkheid niet kan voldoen. Wat kan ik daartegen ondernemen zonder de erfenis te verliezen?
 • Wat zijn de rechten en plichten van de executeur?
 • Wat kan ik doen als de executeur geen informatie geeft of anderszins in gebreke blijft bij de vervulling van zijn taken?
 • Wat zijn de rechten en plichten van de testamentair bewindvoerder?
 • Wat kan ik doen als de testamentair bewindvoerder zijn taken niet naar behoren vervult?
 • Welke mogelijkheden heb ik als ik met de andere erfgenamen niet tot overeenstemming kom over de verdeling?
 • Wat kan ik doen bij een conflict over de waarde van vermogensbestanddelen die tot de nalatenschap behoren?
 • Wat zijn de mogelijkheden om mij, als langstlevende echtgenoot, te beschermen tegen de (andere) erfgenamen wanneer dit in het testament niet voldoende geregeld is?
 • Wat komt er kijken bij de voortzetting van het bedrijf van de overledene door de langstlevende echtgenoot of een (stief-)kind?

Voor een antwoord op deze en andere vragen en voor verder advies kun je contact met mij opnemen.
Ik heb mij gespecialiseerd in het erfrecht, onder meer door de Leergang Erfrecht te volgen bij de Academie voor de Rechtspraktijk.

Wacht vooral niet te lang wanneer je vragen hebt. Het erfrecht is complex en er gelden korte verval- en verjaringstermijnen.

In geval van een conflict kan ik je in een medationtraject of door middel van collaborative erfrecht begeleiden bij het zoeken  naar een oplossing.